Edictes

Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11208 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 80-0 Edicte: 3431 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Esmena de l'edicte de les bases reguladores del procés selectiu per proveir, mitjançant concurs oposició, dues places de funcionari/ària
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6154 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Exposició pública d'un projecte d'actuacions específiques en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6689 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8348 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8356 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva d'ordenances municipals
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 1000 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 38-0 Edicte: 1337 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Bases del procés selectiu per proveir, mitjançant el sistema de concurs oposició, dues places de tècnic A2
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1748 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació dels padrons fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2281 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Exposició pública del Projecte d'obres de millora del paviment i serveis de la plaça Garbina
Exercici: 2021 Bop: 57-0 Edicte: 2299 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Informació pública del Pla de desplegament de la Xarxa FTTH de comunicacions mitjançant fibra òptica al municipi
Exercici: 2021 Bop: 57-0 Edicte: 2300 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis d'Ullastret i Serra de Daró i de creació i classificació del lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala secretaria intervenció del municipi d'Ullastret
Exercici: 2021 Bop: 220-0 Edicte: 9489 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4030 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis d'Ullastret i Serra de Daró i creació i classificació del lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala secretaria intervenció del municipi d'Ullastret
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4031 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2021 Bop: 97-0 Edicte: 4435 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Esmena de l'edicte relatiu a les bases reguladores per les quals es convoquen les proves per a la selecció, mitjançant concurs oposició de dues places de funcionari tècnic A1, en règim de funcionari de carrera
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 5170 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació d'uns padrons
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 5172 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Refosa convocatòria del procés selectiu per proveir, mitjançant el sistema d'oposició, de dues places de funcionari de carrera, tècnic A1
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5498 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6235 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Nomenament de personal funcionari i contractació de personal laboral
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8544 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8845 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8846 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del projecte d'obres de la Plaça Garbina
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5948 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la modificació i actualització dels Estatuts que han de regir l'Agrupació dels municipis Serra de Daró i d'Ullastret SEC 24/2020