Edictes

Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis d'Ullastret i Serra de Daró i de creació i classificació del lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala secretaria intervenció del municipi d'Ullastret
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5804 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació del Pla econòmic financer per al període 2020-2021financer
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8125 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9150 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 1030 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial modificació puntual del Pla General referent al sector Clos planejament
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 1032 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Informació pública inici d'expedient per a la recuperació d'ofici d'un camí
Exercici: 2020 Bop: 33-0 Edicte: 1047 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació provisional modificació ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1969 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici de 2020
Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4271 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació dels padrons de l'IBI i de l'IAE de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5368 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5548 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5590 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Exposició pública del Pressupost i la plantilla per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5948 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la modificació i actualització dels Estatuts que han de regir l'Agrupació dels municipis Serra de Daró i d'Ullastret SEC 24/2020
Exercici: 2021 Bop: 80-0 Edicte: 3431 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Esmena de l'edicte de les bases reguladores del procés selectiu per proveir, mitjançant concurs oposició, dues places de funcionari/ària
Exercici: 2020 Bop: 165-0 Edicte: 6154 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Exposició pública d'un projecte d'actuacions específiques en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6689 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8348 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8356 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva d'ordenances municipals
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 1000 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 38-0 Edicte: 1337 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Bases del procés selectiu per proveir, mitjançant el sistema de concurs oposició, dues places de tècnic A2
Exercici: 2021 Bop: 47-0 Edicte: 1748 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació dels padrons fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2281 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Exposició pública del Projecte d'obres de millora del paviment i serveis de la plaça Garbina
Exercici: 2021 Bop: 57-0 Edicte: 2299 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Informació pública del Pla de desplegament de la Xarxa FTTH de comunicacions mitjançant fibra òptica al municipi
Exercici: 2021 Bop: 57-0 Edicte: 2300 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2021
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8124 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit