Edictes

Exercici: 2020 Bop: 126-0 Edicte: 4271 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació dels padrons de l'IBI i de l'IAE de l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 55-0 Edicte: 1969 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici de 2020
Exercici: 2020 Bop: 33-0 Edicte: 1047 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació provisional modificació ordenances fiscals
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 1032 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Informació pública inici d'expedient per a la recuperació d'ofici d'un camí
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 1030 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial modificació puntual del Pla General referent al sector Clos planejament
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9150 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8125 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8124 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 150-0 Edicte: 6297 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 147-0 Edicte: 6123 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5889 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'acords en relació al cartipàs municipal
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3991 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'informació pública de sol·licitud d'ampliació d'una activitat d'explotació ramadera
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2117 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'exposició pública de padrons fiscals de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 782 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci de convocatòria per a la provisió de la plaça jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11242 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 10105 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7753 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació inicial del document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7752 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5210 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte de nomenament d'un funcionari de carrera
Exercici: 2018 Bop: 112-0 Edicte: 5035 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 112-0 Edicte: 5032 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 88-0 Edicte: 3899 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3861 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3528 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci de publicació de la resolució de l'Alcaldia referent a la relació d'admesos, data de celebració dels exercicis i tribunal qualificador d'un procés de funcionarització de personal laboral
Exercici: 2018 Bop: 61-0 Edicte: 2545 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2018