Edictes

Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5165 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8846 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del projecte d'obres de la Plaça Garbina
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 4112 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Informació pública de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis d'Ullastret i Serra de Daró i de creació i classificació del lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala secretaria intervenció del municipi d'Ullastret
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4030 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'agrupació constituïda pels municipis d'Ullastret i Serra de Daró i creació i classificació del lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala secretaria intervenció del municipi d'Ullastret
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4031 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2021 Bop: 97-0 Edicte: 4435 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Esmena de l'edicte relatiu a les bases reguladores per les quals es convoquen les proves per a la selecció, mitjançant concurs oposició de dues places de funcionari tècnic A1, en règim de funcionari de carrera
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 5170 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació d'uns padrons
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 5172 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Refosa convocatòria del procés selectiu per proveir, mitjançant el sistema d'oposició, de dues places de funcionari de carrera, tècnic A1
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5498 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6235 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Nomenament de personal funcionari i contractació de personal laboral
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8544 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 207-0 Edicte: 8845 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 220-0 Edicte: 9489 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4556 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva d'ordenances
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11208 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2022 Bop: 30-0 Edicte: 1014 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial d'una obra local ordinària
Exercici: 2022 Bop: 33-0 Edicte: 1036 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 57-0 Edicte: 2213 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de diversos padrons fiscals de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2716 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Exposició pública d'un expedient urbanístic (Exp. X2021000038)
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4504 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Informació publica del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4530 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4531 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4532 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora dels residus municipals d'Ullastret
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4533 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Informació pública de dos projectes d'obres locals
Exercici: 2021 Bop: 80-0 Edicte: 3431 AJUNTAMENT D'ULLASTRET - Esmena de l'edicte de les bases reguladores del procés selectiu per proveir, mitjançant concurs oposició, dues places de funcionari/ària