Edictes

Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3991 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'informació pública de sol·licitud d'ampliació d'una activitat d'explotació ramadera
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2117 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'exposició pública de padrons fiscals de l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 782 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci de convocatòria per a la provisió de la plaça jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11242 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 10105 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7753 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació inicial del document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7752 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5210 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte de nomenament d'un funcionari de carrera
Exercici: 2018 Bop: 112-0 Edicte: 5035 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 112-0 Edicte: 5032 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2017