Edictes

Exercici: 2018 Bop: 227-0 Edicte: 10105 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7753 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació inicial del document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7752 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 113-0 Edicte: 5210 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte de nomenament d'un funcionari de carrera
Exercici: 2018 Bop: 112-0 Edicte: 5035 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 112-0 Edicte: 5032 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 88-0 Edicte: 3899 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 86-0 Edicte: 3861 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3528 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Anunci de publicació de la resolució de l'Alcaldia referent a la relació d'admesos, data de celebració dels exercicis i tribunal qualificador d'un procés de funcionarització de personal laboral
Exercici: 2018 Bop: 61-0 Edicte: 2545 AJUNTAMENT D'ULLASTRET Edicte d'aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2018