Ple

Funcions i competències

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Composició

Alcalde

 • Sr. Josep Miquel Gatius Callis (CIU)

Regidors

 • Sr. Gerard Cateura Galvez (CIU)
 • Sr. Santiago Saló Torres (CIU)
 • Sra. Marta Solés Coll (CIU)
 • Sr. Martí Agustí Parals (Treball i Compromís)
 • Sra. Anna Canals Peres (Treball i Compromís)
 • Sra. Sandra Paradeda Bou (Treball i Compromís)

Calendari

El Ple de la Corporació celebrarà sessió ordinària amb caràcter trimestral, el darrer dimarts no festiu dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a 2/4 de set de la tarda, a la Sala de Plens del Consistori.

Convocatòries del Ple