Ple

Funcions i competències

  • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
  • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
  • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
  • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
  • Crear i regular òrgans complementaris.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
  • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
  • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
  • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
  • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
  • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
  • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
  • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Composició

Il·lm. Alcalde d’Ullastret

  • Josep Miquel Gatius Callís (Junts per Ullastret/Junts per Cat)

Regidors/es govern

  • Sr. Santi Saló Torres
  • Sr. Gerard Cateura Galvez
  • Sra. Marta Ros Serra

Regidors (Treballs i Compromís)

  • Sr. Martí Agustí Parals 
  • Sr. Carles Orpi
  • Sr. Joan Beltran Vilagrasa

Calendari

El Ple de la Corporació celebrarà sessió ordinària amb caràcter trimestral, el darrer dimarts no festiu dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a 2/4 de set de la tarda, a la Sala de Plens del Consistori.

Actes del Ple

2020

2019

2018

2017

2016 (En construcció. Properament a la web)

  • Acta de Ple de 18 d’octubre de 2016
  • Acta de Ple de 05 de juliol de 2016
  • Acta de Ple de 31 de maig de 2016
  • Acta de Ple de 05 d’abril de 2016

2015 (En construcció. Properament a la web)

  • Acta de Ple de 20 de novembre de 2015
  • Acta de Ple de 20 d’octubre de 2015
  • Acta de Ple d’01 de setembre de 2015
  • Acta de Ple de 10 de juny de 2015
  • Acta de Ple de 28 d’abril de 2015