Ple

Funcions i competències

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Composició

Il·lm. Alcalde d’Ullastret

 • Josep Miquel Gatius Callís (Junts per Ullastret/Junts per Cat)

Regidors/es govern

 • Sr. Santi Saló Torres
 • Sr. Gerard Cateura Galvez
 • Sra. Marta Ros Serra

Regidors (Treballs i Compromís)

 • Sr. Martí Agustí Parals 
 • Sr. Carles Orpi
 • Sr. Joan Beltran Vilagrasa

Calendari

El Ple de la Corporació celebrarà sessió ordinària amb caràcter trimestral, el darrer dimarts no festiu dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a 2/4 de set de la tarda, a la Sala de Plens del Consistori.

Actes del Ple

2020

2019

2018

2017

2016 (En construcció. Properament a la web)

 • Acta de Ple de 18 d’octubre de 2016
 • Acta de Ple de 05 de juliol de 2016
 • Acta de Ple de 31 de maig de 2016
 • Acta de Ple de 05 d’abril de 2016

2015 (En construcció. Properament a la web)

 • Acta de Ple de 20 de novembre de 2015
 • Acta de Ple de 20 d’octubre de 2015
 • Acta de Ple d’01 de setembre de 2015
 • Acta de Ple de 10 de juny de 2015
 • Acta de Ple de 28 d’abril de 2015