Ordenances

 Ordenances:

En aquest espai hi trobareu les ordenances municipals i ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament d’Ullastret. També hi trobareu els corresponents edictes d’aprovació de modificacions sobre les ordenances.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ús dels equipaments municipals per a la celebració de matrimonis civils

Ordenança de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Ordenança fiscal número 9 per la recollida d'escombraries

Ordenança fiscal número 21 per la prestació del servei de la llar d'infants l'Estany Petit

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa d'edificis i instal·lacions municipals

Ordenança fiscal número 10 per l'ocupació de terrenys d'ús públic

Ordenança municipal reguladora de l'aigua