Ordenances

 Ordenances:

En aquest espai hi trobareu les ordenances municipals i ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament d’Ullastret. També hi trobareu els corresponents edictes d’aprovació de modificacions sobre les ordenances.

Ordenances modificades al 2020

Modificació any 2020:

  • Ordenança Fiscal Núm. 18, Reguladora de la taxa per a la realització d’activitats jurídico-administratives de competència local
  • Ordenança Fiscal Núm. 14, Reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua
  • Ordenança Fiscal Núm. 10, Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenya d’ús públic al municipi d’Ullastret 

Podeu veure totes les modificacions al següent DOCUMENT

Ordenança número 7 llicències urbanístiques

Ordenança Fiscal número 18 per a la realització d'activitats jurídico-administratives de competència local

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ús dels equipaments municipals per a la celebració de matrimonis civils

Ordenança de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Ordenança fiscal número 9 per la recollida d'escombraries

Ordenança fiscal número 21 per la prestació del servei de la llar d'infants l'Estany Petit

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa d'edificis i instal·lacions municipals

Ordenança fiscal número 10 per l'ocupació de terrenys d'ús públic

Ordenança municipal reguladora de l'aigua