Compte General

El Compte general és un conjunt de documents que l’Ajuntament d’Ullastret elabora, a final de cada any, per informar sobre: la situació del patrimoni, el seu finançament, els seus préstecs i els seus deutes.

El Compte general incorpora els ingressos, despeses, beneficis i pèrdues en el transcurs de l’any a què fa referència. També proporciona informació sobre com s’ha executat el pressupost, és a dir, sobre com s’han gastat els recursos, quants ingressos s’han obtingut i quins han estat aquests ingressos.

Estat de liquidació de les despeses

Esta de liquidació despeses 2017pdf

Estat de liquidació despeses 2016: pdf

Estat de liquidació despeses 2014: pdf

Estat de liquidació despeses 2013: pdf

Estat de liquidació dels ingressos

Esta de liquidació d’ingressos 2017pdf

Estat de liquidació d’ingressos 2016: pdf

Estat de liquidació d’ingressos 2014: pdf

Estat de liquidació d’ingressos 2013:    –

Resultats pressupostaris

Exercici 2017 pdf

Exercici 2016 pdf

Balanç

No s’elabora aquest document en el Compte General

Compte del resultat econòmic i patrimonial

No s’elabora aquest document en el COmpte General