Compte General

El Compte general és un conjunt de documents que l’Ajuntament d’Ullastret elabora, a final de cada any, per informar sobre: la situació del patrimoni, el seu finançament, els seus préstecs i els seus deutes.

El Compte general incorpora els ingressos, despeses, beneficis i pèrdues en el transcurs de l’any a què fa referència. També proporciona informació sobre com s’ha executat el pressupost, és a dir, sobre com s’han gastat els recursos, quants ingressos s’han obtingut i quins han estat aquests ingressos.

Estat de liquidació de les despeses

Estat de liquidació dels ingressos

Resultats pressupostaris

Exercici 2017 pdf

Exercici 2016 pdf

Balanç

No s’elabora aquest document en el Compte General

Compte del resultat econòmic i patrimonial