Alts càrrecs i electes

Els grup d’alts càrrecs d’Ajuntament d’Ullastret està integrat per càrrecs electes i personal eventual.  Els càrrecs electes són nomenats a través de processos electorals derivats d’unes eleccions municipals i són majoritàriament polítics, és a dir, membres del govern i regidors. El personal de caràcter eventual és aquell que és nomenat de forma no permanent i amb funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial als càrrecs electes.

En aquest espai podreu trobar-hi la relació de tots els alts càrrecs de l’ens. Podreu trobar-hi també les retribucions que aquests perceben i les declaracions de béns i activitats i incompatibilitats que la llei obliga que facin al principi i final de cada mandat electoral.

Declaracions de béns, activitats i incompatibilitats

Aquesta informació estarà disponible, com a molt tard, el dia 1 de gener de 2016, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.