Convenis

Són documents per mitjà dels quals s’estableixen acords de col·laboració entre institucions, organismes i/o persones per dur a terme una actuació d’interès comú.

S’atorguen amb caràcter excepcional, sense concurrència competitiva ni publicitat prèvia, quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari.

 

Aquesta informació estarà disponible, com a molt tard, el dia 1 de gener de 2016, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.